czwartek, 15 lipca 2010

Kolejna kłoda pod nogi posoborowych idiotów

Nie mają lekko nawiedzone posoborowiki, które nie mogą się doczekać "wyświęcania" kobiet na diakonów i kapłanów. Dzisiaj Stolica Apostolska opublikowała dokument Normae de gravioribus delictis (normy dotyczące ciężkich przestępstw). w którym Ojciec święty zarządził m.in.:

Art. 5

Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius attentatae sacrae ordinationis mulieris:
[kompetencjom] Kongregacji Nauki Wiary zastrzega się ciężkie przestępstwo usiłowania udzielenia sakramentu święceń kobietom:


1° firmo praescripto can. 1378 Codicis Iuris Canonici, tum qui sacrum ordinem conferre attentaverit tum mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit in excommunicationem latae sententiae Sedi Apostolicae reservatam incurrit;
Nawiązując do zapisów kan. 1378 KPK, obydwie osoby: zarówno ta, która usiłuje udzielić sakramentu święceń kobiecie, jak i kobieta, która usiłuje przyjąć sakrament święceń, zaciągają mocą samego prawa ekskomunikę zarezerwowaną Stolicy Apostolskiej

2° si vero qui mulieri sacrum ordinem conferre vel mulier quae sacrum ordinem recipere attentaverit, christifidelis fuerit Codici Canonum Ecclesiarum Orientalium subiectus, firmo praescripto can. 1443 eiusdem Codicis, excommunicatione maiore puniatur, cuius remissio etiam reservatur Sedi Apostolicae;
Podobnież jeśli osoba, która usiłuje udzielić sakramentu święceń kobiecie, bądź kobieta, która usiłuje przyjąć sakrament święceń - podlega Kodeksowi Kanonów Kościołów Wschodnich, zgodnie z zapisami kan. 1443 KKKW taką osobę należy ukarać ekskomuniką większą, od której uwolnić może tylko Stolica Apostolska

3° si vero reus sit clericus dimissione vel depositione puniri poterit.
Jeśli osobą ukaraną jest duchowny, [do kary] można dołączyć usunięcie z urzędu lub wydalenie ze stanu duchownego.