piątek, 15 stycznia 2010

Gdzie kończy się ekumenizm?

W ramach odreagowania wypowiedzi Bpa Pikusa - fragment dzisiejszego papieskiego przemówienia do członków i konsultorów Kongregacji Nauki Wiary:

Przede wszystkim chcę podkreślić sposób, w jaki Kongregacja Nauki Wiary uczestniczy w posłudze jedności, która jest powierzona, w szczególny sposób Biskupowi Rzymu, poprzez swoje oddanie wierności doktrynie. Jedność jest w rzeczywistości i przede wszystkim jednością wiary, wspieraną przez święty depozyt, którego następca Piotra jest pierwszym strażnikiem i obrońcą. Aby utwierdzać braci w wierze, utrzymywać ich w jedności z wyznawaniem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, stanowi dla tego, kto zasiada na Stolicy Piotrowej pierwsze i fundamentalne zadanie powierzone mu przez Jezusa Chrystusa. Jest to posługa niezbędna, od której zależy skuteczność działalności ewangelizacyjnej Kościoła aż do końca czasów.

Biskup Rzymu, w którego władzy nauczania (potestas docendi) wasza Kongregacja uczestniczy, jest zobowiązany nieustannie głosić: Dominus Iesus - Jezus jest Panem. Władza nauczania w rzeczywistości wymaga posłuszeństwa wierze, aby prawda, którą jest Chrystus nadal lśniła swoją wielkością i oddziaływała na wszystkich ludzi swoją spójnością i czystością, aby była tylko jedna owczarnia, zgromadzona wokół jednego Pasterza.

Osiągnięcie wspólnego świadczenia o wierze przez wszystkich chrześcijan jest zatem priorytetem Kościoła w każdy czas, aby prowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Bogiem. W tym duchu, w szczególności z zaufaniem powierzyłem Kongregacji zadanie przezwyciężenia problemów doktrynalnych, które pozostały do osiągnięcia pełnej łączności z Kościołem przez Bractwo Świętego Piusa X.

Chciałbym również wyrazić swą radość z zaangażowania w proces pełnego zjednoczenia grup wiernych i pojedynczych osób, dawniej należących do anglikanizmu, w życie Kościoła katolickiego, zgodnie z tym co ustalono w Konstytucji Apostolskiej Coetibus Anglicanorum. Wierne przystąpienie tych grup do prawdy otrzymanej od Chrystusa i głoszonej przez Magisterium Kościoła nie jest w żaden sposób sprzeczne z ruchem ekumenicznym, ale pokazuje, wręcz przeciwnie, że jego ostatecznym celem jest osiągnięcie pełnej i widzialnej jedności uczniów Pana.


Dziękujemy Ci, Panie Boże za Papieża Benedykta!
Benedykt XVI - papież jedności !