środa, 14 września 2011

FSSPX otrzymało "preambułę doktrynalną"

Informacja po spotkaniu KNW - Bractwo św. Piusa X

14 września 2011, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, odbyło się spotkanie J.Em. Wilhelma kard. Levady, prefekt Kongregacji i przewodniczącego Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, J.E. bp Ludwika Ladaria SJ, sekretarza Kongregacji, i ks prał. Guido Pozzo, sekretarza Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z J.E. bp Bernardem Fellay, przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X oraz ks. ks. Mikołajem Pfluger i Alanem-Markiem Nely, jego asystentami.

W odpowiedzi na prośbę z dn. 15 grudnia 2008 r. skierowaną przez przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI, Ojciec Święty zdecydował się uchylić ekskomuniki zaciągnięte przez czterech biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Marcel Lefebvre oraz rozpocząć w tym samym czasie dyskusję doktrynalną z Bractwem, aby przezwyciężyć trudności i problemy doktrynalne aby zlikwidować istniejące podziały.

W posłuszeństwie woli Ojca Świętego utworzono wspólną komisję, w której skład weszli zarówno eksperci Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X jak i Kongregacji Nauki Wiary. Komisja odbyła w okresie od października 2009 do kwietnia 2011 osiem spotkań Te konferencje, których tematem było zaprezentowanie i zbadanie głównych problemów doktrynalnych osiągnęły swój cel, którym było wyjaśnienie stanowisk i motywacji obydwu stron.

Mając na uwadze obawy i żądania zaprezentowane przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa dotyczące ochrony integralności Wiary katolickiej przed "hermeneutyką zerwania z Tradycją" (nawiązując do przemówienia papieża Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej z 22 grudnia 2005 roku), Kongregacja Nauki Wiary jako fundament pełnego pojednania ze Stolicą Apostolską uznaje zaakceptowanie Preambuły Doktrynalnej wręczonej podczas spotkania 14 września 2011 r. Ta preambuła określa niektóre z elementów doktrynalnych oraz kryteria interpretacji doktryny katolickiej niezbędne do zapewnienia wierności Magisterium Kościoła i sentire cum Ecclesia, pozostawiając jednakowoż otwartą i uprawnioną możliwość dyskusji i studiów teologicznych nad wyjaśnieniem poszczególnych wyrażeń i sformułowań obecnych w tekstach Soboru Watykańskiego II i nauczaniu Magisterium powstałym w późniejszym okresie.

Podczas tego samego spotkania skierowano kilka propozycji dotyczących uregulowania sytuacji kanonicznej Bractwa Św. Piusa X, które - mamy nadzieję - w końcu doprowadzi do pojednania.

"Jeśli Rzym ma zamiar przyznać nam prawdziwą autonomię, w obecnym kształcie, ale z poddaniem się [Rzymowi], my jej chcemy! Zawsze jej chcieliśmy; chcieliśmy być pod władzą Ojca świętego, nie ma mowy o gardzeniu autorytetem Ojca świętego!" (abp Marcel Lefebvre)


Redakcja Kroniki niniejszym zwraca się do Ojca świętego z gorącym apelem, aby przesłał tę "preambułę doktrynalną" do podpisania wszystkim biskupom na świecie. Jesteśmy się w stanie założyć o dobre wino, że znajdzie się wielu (polskich biskupów nie wyłączając), którzy jej nie zaakceptują, a nadal będą się uważać za będących w tak zwanej "pełnej łączności".