czwartek, 12 czerwca 2014

Wstyd, żeby rektorowi KUL trzeba było przyłożyć św. Janem Pawłem...

Czy wykładowcy KUL-u czytają czasem nauczanie św. Jana Pawła II, np. Evangelium Vitae ?

59. Decyzję o zabójstwie dziecka jeszcze nie narodzonego podejmuje często nie tylko matka, ale inne jeszcze osoby. Winien może być przede wszystkim ojciec dziecka, nie tylko wówczas, gdy bezpośrednio nakłania kobietę do przerwania ciąży, ale także kiedy pośrednio przyczynia się do podjęcia przez nią takiej decyzji, pozostawiając ją samą w obliczu problemów związanych z ciążą: w ten sposób rodzina zostaje śmiertelnie zraniona i zbezczeszczona w swej naturze jako wspólnota miłości oraz w swym powołaniu, jako „sanktuarium życia”. Nie należy też pomijać nacisków, jakie są wywierane przez szersze środowisko rodziny i przyjaciół. Nierzadko kobieta poddawana jest tak silnej presji, że czuje się psychicznie zmuszona do wyrażenia zgody na przerwanie ciąży: nie ulega wątpliwości, że w takim przypadku odpowiedzialność moralna spoczywa w szczególny sposób na tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio zmusili ją do przerwania ciąży. Odpowiedzialni są także lekarze i pracownicy służby zdrowia, gdy oddają na służbę śmierci wiedzę i umiejętności zdobyte po to, by bronić życia.
o. prof. Andrzej Szostek MIC  ze św. Janem Pawłem II


Ale odpowiedzialność spada też na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili prawa dopuszczające przerywanie ciąży oraz — w takiej mierze, w jakiej sprawa ta od nich zależy — na zarządzających instytucjami służby zdrowia, w których dokonuje się przerywania ciąży. Ogólna i nie mniej poważna odpowiedzialność spoczywa zarówno na tych, którzy przyczynili się do rozpowszechnienia postawy permisywizmu seksualnego i lekceważenia macierzyństwa, jak i na tych, którzy powinni byli zatroszczyć się — a nie uczynili tego — o skuteczną politykę rodzinną i społeczną, wspomagającą rodziny, zwłaszcza wielodzietne albo zmagające się ze szczególnymi trudnościami materialnymi i wychowawczymi. Na koniec, nie należy lekceważyć zorganizowanego sprzysiężenia, ogarniającego także instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzyszenia, które prowadzą programową walkę o legalizację i rozpowszechnienie aborcji na świecie. W tym sensie problem przerywania ciąży wykracza poza sferę odpowiedzialności poszczególnych osób, a zło przez nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar społeczny: przerwanie ciąży jest niezwykle bolesną raną zadaną społeczeństwu i jego kulturze przez tych, którzy powinni być jego budowniczymi i obrońcami. Jak napisałem w moim Liście do Rodzin, „stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludzkiego, ale całej naszej cywilizacji”. Stajemy wobec czegoś, co można określić jako „strukturę grzechu” wymierzoną przeciw jeszcze nie narodzonemu życiu ludzkiemu.

Towarzyszu Szostek *), przyjrzyjcie się powołaniu waszemu! I jak macie gadać głupoty to lepiej zamilknijcie i zajmijcie się zbieraniem rybek albo hodowlą znaczków pocztowych.

*) 
o. prof. Andrzej Szostek MIC
praca magisterska napisana u ks. doc. dr hab. Karola kard. Wojtyły

były wieloletni Rektor KUL
obecny Kierownik Katedry Etyki na Wydziale Filozofii KUL 

wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Członek:
- Pontificia Academia per la Vita
- Komitetu Etycznego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Państwowej Komisji Akredytacyjnej
- Prezydium Fundacji Rektorów Polskich
- Towarzystwa Naukowego KUL
- Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL
- Rady Generalnej Zgromadzenia Księży Marianów
- Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
- Komisji Etyki w Nauce PAN
- Polskiego Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu
- Rady Naukowej Fundacji Ius et Lex