sobota, 1 marca 2008

KNW orzekła o nieważności "postępowych" formuł "chrztu" (nie)świętego

Kongregacja Nauki Wiary orzekła o nieważności pseudochrztów udzielanych w tysiącach przez wiele lat w kilku parafiach diecezji Brisbane (Australia):

Kongregacja Nauki Wiary
Odpowiedź na wątpliwości co do ważności chrztu.

Wątpliwości
1. Czy ważny jest Chrzest udzielany za pomocą formuł: «I baptize you in the name of the Creator, and of the Redemeer, and of the Sanctifier» [Ja ciebie chrzczę w imię Stwórcy i Odkupiciela i Uświęciciela] oraz «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer» [Ja ciebie chrzczę w imię Stwórcy i Wyzwoliciela i Ożywiciela]?

2. Czy osoby ochrzczone z użyciem tych formuł, winny być ochrzczone w formie bezwarunkowej?

Odpowiedzi
Na pierwsze: Negatywna.
Na drugie: Potwierdzająca.

Ojciec Święty Benedykt XVI w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi zatwierdził tę odpowiedź, podjętą na sesji zwyczajnej tej Kongregacji, i polecił ją ogłosić.

W siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 1 lutego 2008.

Kard. Wilhelm Kardynał Levada, prefekt
Abp Anioł Amato SDB, sekretarz


Ojciec święty po raz kolejny przypomina, że do ważności sakramentu JEST niezbędne zachowanie przepisanej w Rytuale FORMUŁY.