sobota, 14 czerwca 2008

W górę se...mpiterny!

Włoscy neokatechumeni opublikowali tekst nowego Statutu Drogi Neokatechumenalnej.

Tak na szybko - robocze tłumaczenie najbardziej interesującego nas fragmentu:

Art. 13
[Eucaristia]
[Eucharystia]

§ 1. L’Eucaristia è essenziale al Neocatecumenato, in quanto catecumenato post-battesimale, vissuto in piccola comunità. L’Eucaristia infatti completa l’iniziazione cristiana.

Eucharystia jest niezbędna dla Neokatechumenatu, rozumianego jako katechumenat pochrzcielny małych wspólnot. Eucharystia stanowi uzupełnienie inicjacji chrześcijańskiej.


§ 2. I neocatecumeni celebrano l’Eucaristia domenicale nella piccola comunità, dopo i primi vespri della Domenica. Tale celebrazione ha luogo secondo le disposizioni del Vescovo diocesano. Le celebrazioni dell’Eucaristia delle comunità neocatecumenali al sabato sera fanno parte della pastorale liturgica domenicale della parrocchia e sono aperte anche ad altri fedeli.


Neokatechumeni celebrują Niedzielną Eucharystię w małych wspólnotach, po pierwszych nieszporach niedzielnych. Celebracje te odbywają się w zgodzie z poleceniem biskupa miejsca. Celebracje wspólnot neokatechumenalnych odbywające się w sobotni wieczór stanowią część liturgii i duszpasterstwa niedzielnego w parafii i są otwarte dla innych wiernych.


§ 3. Nella celebrazione dell’Eucaristia nelle piccole comunità si seguono i libri liturgici approvati del Rito Romano, fatta eccezione per le concessioni esplicite della Santa Sede [49]. Per quanto concerne la distribuzione della Santa Comunione sotto le due specie, i neocatecumeni la ricevono in piedi, restando al proprio posto.

Przy celebracji Eucharystii w małej wspólnocie należy przestrzegać przepisów liturgicznych i ksiąg zatwierdzonych dla obrządku rzymskiego, z zachowaniem szczegółowych ustępstw udzielonych przez Stolicę Apostolską [49]. Jeśli chodzi o rozdzielanie Komunii Świętej pod obiema postaciami, neokatechumeni przyjmują ją w postawie stojącej, pozostając na swoich miejscach.


§ 4. La celebrazione dell’Eucaristia nella piccola comunità è preparata sotto la guida del Presbitero, da un gruppo della comunità neocatecumenale, a turno, che prepara brevi monizioni alle letture, sceglie i canti, provvede il pane, il vino, i fiori, e cura il decoro e la dignità dei segni liturgici.


Celebracja Eucharystii w małej wspólnocie jest przygotowywana pod przewodnictwem Prezbitera, przez wspólnotę neokatechumenalną, która przygotowuje krótkie komentarze do czytań, wybiera pieśni, zapewnia chleb, wino, kwiaty oraz dba o decorum i godność znaków liturgicznych.

i jeszcze przypis 49:
Cfr. Benedetto XVI, Discorso alle Comunità del Cammino Neocatecumenale del 12 gennaio 2006: Notitiae 41 (2005) 554-556; Congregazione per il Culto Divino, Lettera del 1° dicembre 2005: Notitiae 41 (2005) 563-565; Notificazione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulle celebrazioni nei gruppi del Cammino Neocatecumenale, in L’Osservatore Romano, 24 dicembre 1988: «la Congregazione consente che tra gli adattamenti previsti dall’Istruzione Actio pastoralis, nn. 6-11, i gruppi del menzionato “Cammino” possano ricevere la comunione sotto le due specie, sempre con pane azzimo, e spostare, “ad experimentum”, il rito della pace dopo la Preghiera universale».

Zob.:
Benedykt XVI, Przemówienie do wspólnot Drogi Neokatechumenalnej, 12 styczeń 2006: Notitiae 41 (2005) 554-556;
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów , List z 1 grudnia 2005: Notitiae 41 (2005) 563-565;
Notyfikacja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dot. celebracji dla grup neokatechumenalnych, L’Osservatore Romano, 24 grudnia 1988

------

Jak widać - Stolica Apostolska nareszcie urzędowo ukróciła główne nadużycie w neokatechumenacie - przyjmowanie Ciała i Krwi Pańskiej na siedząco, jak i jasno wskazała iż słynny List kard. Arinze z grudnia 2005 r. nie dość, że był listem nie prywatnym a listem urzędowym Kongregacji KBiDS autoryzowanym przez samego Papieża, to do tego od teraz jego postanowienia stanowią nieodłączną część nowego Statutu.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej, pan Franek (Kiko) Arguello ogłosił, że: Jedyna znacząca zmiana, jaką Statut wprowadza do liturgii dotyczy sposobu przyjmowania Komunii. Hostia ma być przyjmowana w postawie stojącej, ale Kielich będzie nadal przyjmowany w postawie siedzącej, aby uniknąć rozlania Przenajświęszej Krwi.

Pomijając absurdalność uzasadnienia wygłoszonego przez pana Franka (w neokatechumenacie Komunię świętą przyjmuje się do łapy) chciałbym zauważyć, że powyższą wypowiedzią otwarcie sprzeciwił się Statutowi organizacji, którą kieruje. Statutowi zatwierdzonemu na polecenie Ojca świętego.

Na forum Frondy ukazała się ciekawa wypowiedź pewnego neokatechumena, dzięki której widać, jak będzie wyglądać jedynie słuszna egzegeza nowego statutu przez świeckich katechistów:

Po otrzymaniu "na rękę", neokatechumen siada i spożywa Ciało Pańskie razem ze wszystkimi, siedząc. Stanie się tak dlatego, że pomiędzy "la distribuzione" odbywającym się "in piedi" a spożyciem Najświętszej Eucharystii upływa u Neokatechumenów sporo czasu.

Drugą postać otrzymają także na siedząco, co jak się zdaje jest już uregulowane osobnym dokumentem, który jednak zostanie podany później.

Jak widać, wraca stara śpiewka o rzekomych "osobnych dokumentach", o "dodatkowych uzgodnieniach", o "doprecyzowaniach" itp. banialuki. Pomódlmy się za tych sekciarzy!