poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Więcej władzy w ręce rad!

Na stronie CONIC (Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich Brazylii, zrzeszająca Kościół katolicki oraz rozmaite sekty protestanckie) opublikowano skierowany do episkopatu brazylijskiego kuriozalny apel trzech zombies emerytowanych biskupów katolickich, powołujących się - a jakże - na nauczanie Drugiego Soboru Watykańskiego, którego przesłanie można streścić jak niżej:

- biskup nie powinien być ponad diecezją (zwierzchnikiem), ale jest równy wszystkim diecezjanom
- dawniej Kościół był bardziej kolegialny i synodalny, dopiero Gregorz VII w 1078 r. przekształcił go w scentralizowaną strukturę monarchiczną
bp Balduino
- Drugi Sobór Watykański ukierunkował na powrót rozumienie episkopatu jako urzędu kolegialnego, co napotkało na opór nielicznych biskupów. Niestety nowy Kodeks Prawa Kanonicznego (1983) oraz inne dokumenty Kościoła nie promują kolegializmu a raczej stawiają mu bariery i utrwalają dawny porządek, powodując wzmocnienie kurii rzymskiej oraz umniejszanie roli krajowych i regionalnych konferencji episkopatów oraz traktowanie synodów rzymskich jedynie jako głosu doradczego, a nie decydującego, podczas gdy pełną i najwyższą władzę nad Kościołem sprawuje nadal Biskup Rzymu.
- papież Franciszek chce sprawić, aby struktury Kościoła i każdej z naszych diecezji stały się bardziej synodalne i kolegialne, w tym celu ustanowił komisję kardynałów ze wszystkich kontynentów aby przygotować reformę kurii rzymskiej. Aby osiągnąć sukces musimy mu pomóc poprzez naszą aktywną i świadomą współpracę. Nie jako jedynie pomocnicy i asystenci papieża, ale jako pasterze naszych Kościołów.
bp Casaldáliga
- musimy nawiązać efektywną współpracę z biskupem Rzymu, opartą na braterskim dialogu, swobodzie wyrażania opinii, zerwania z wieloma stereotypami, z tematami tabu, powrocie do dialogu z ludzkością
- domagamy się aktualizacji Drugiego Soboru, chcemy życ w Kościele pluralistycznym, ubogim dla ubogich, w eklezjologii uczestnictwa, rozwoju diakonii, proroctw, męczeństwa; Kościele prawdziwie ekumenicznym, integrującym duchowo i politycznie nasz kontynent, przyznającym pełnię praw kobietom, odrzucającym błędne eklezjologie.
- 50 lat temu wielu biskupów podpisało Pakt Katakumbowy, za nimi podążyło ponad 500 innych. Dziś widzimy, ze było to prorocze potraktowanie wytycznych Soboru. Dzisiaj wielu ludzi z całego świata domaga się spisania Nowego Paktu Katakumbowego
- klerykalizm potępiany przez papieża Franciszka umniejsza centralną rolę Ludu Bożego w rozumieniu Kościoła, którego członkowie poprzez chrzest są podniesieni do godności "kapłanów, proroków i królów". Ten sam klerykalizm powoduje, że radykalna równość wszystkich ochrzczonych zostaje zaburzona przez sakrament święceń, który uważa się za "ważniejszy" niż sakrament chrztu.
- musimy "od-zachodnić" język naszej wiary i naszych liturgii, nie po to aby tworzyć podziały, ale aby ubogacić powszechność naszego Kościoła
abp Pires
- Musimy wrócić do "dialogu ze światem". Poprzez nasze celebracje i formy, jakie przybiera nasza posługa dajemy światu obraz Boga. W Biblii Lud Izraela "wracając do swej pierwszej miłości" przywraca mistycyzm i duchowość Księgi Wyjścia. Dla naszych Kościołów Ameryki Łacińskiej oznacza to służbę ubogim i ich uwolnienie. Opieka charytatywna w naszych diecezjach nie może być jeno dodatkiem do działalności eklezjalnej. Musi ona byc czynnikiem, który konstytuuje nasze zgromadzenia zebrane w Duchu Świętym.
- nadchodzi czas działania. Papież Franciszek na ŚDM wezwał nas słowami "Chcę, abyście wyszli z kościoła na ulice"

podpisano:
abp Józef Maria Pires, emerytowany metropolita Paraíba
bp Tomasz Balduino OP, emerytowany ordynariusz Goiás
bp Piotr Casaldáliga CMF, emerytowany ordynariusz São Félix do Araguaia