środa, 29 stycznia 2014

Kościół o radiestezji

Suprema S. Congregatio S. Officii, incommodis mature perpensis, quae in religionis veraeque pietatis detrimentum cedunt ex Radiaesthesiae consultationibus a clericis peractis circa personarum circumstantias et eventus divinando s, ac prae oculis habitis quae in can. 138 et 139 § 1 Codicis Iuris Canonici statuuntur ad clericos religiososque ab iis rebus arcendos quae ipsorum officium dignitatemque dedeceant aut eorum auctoritati nocere possint, haec quae sequuntur decernit, quin tamen quaestiones scientificas de Radiaesthesia hoc Decreto attingere velit:
Excellentissimis nempe locorum Ordinariis et Religiosorum Superioribus mandat, ut suis clericis et religiosis districta ratione prohibeant quominus ad illas Radiaesthesiae scrutationes unquam procedant, quae supradictas consultationes respiciant. Eorumdem Ordinariorum vel Superiorum Religiosorum erit, si id necessarium vel opportunum duxerint, huiusmodi vetito poenalium sanctionum minas addere.
Quod si quis ex clericis et religiosis hoc vetitum transgrediens recidivus fiat, vel gravibus incommodis aut scandalo locum dederit, Ordinarii vel Superiores id deferant ad hoc S. Supremum Tribunal.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 26 Martii 1942.
Ioannes Pepe, Supremae S. Congr. S. Officii Notarius

źródło: AAS 1942, s. 148


tłumaczenie własne

Najwyższa Święta Kongregacja Świętego Oficjum po obszernej analizie niebezpieczeństw, które mogą zaszkodzić religii i osłabić prawdziwą pobożność z racji udzielania porad radiestezyjnych przez duchownych na temat osobistych okoliczności oraz wyjawiania przyszłych zdarzeń, a także mając na wzgłedzie wszystko, o czym w kanonach 138 i 139 Kodeksu Prawa Kanonicznego [CIC 1917] w odniesieniu do duchownych i zakonników, których od tych porad winno się powstrzymać, jako że uwłaczają one stanowi i godności urzędu jako też mogą zaszkodzić jego autorytetowi, rozporządza co następuje, bez zagłębiania się tymże dekretem w kwestie naukowe tyczące się radiestezji:
Najczcigodniejszym ordynariuszom miejsca i przełożonym zakonnym nakazuje się, aby swoim duchownym i zakonnikom surowo zabronili zajmowania się kiedykolwiek takowymi radiestezyjnymi eksperymentami,  o których mowa we wspomnianych zaleceniach. Tymże ordynariuszom i przełożonym zakonnym przysługuje prawo, jeśli uznają to za konieczne lub pożyteczne, wzmocnić ów zakaz dodając doń sankcję karną. Gdyby zaś któryś z duchownych lub zakonników, naruszył ten zakaz ponownie lub też spowodował poważne wzburzenie albo wywołał w miejscu zgorszenie, ordynariusze i przełożeni zakonni poinformują o tym Najświętszy Trybunał.

Dano w Rzymie, z Urzędu Świętego Oficjum, dnia 26 Marca 1942
Jan Pepe, Notariusz Najwyższej Świętej Kongregacji Świętego Oficjum