czwartek, 29 czerwca 2006

Pseudokatolicy polscy

Jak donosi Gazeta Wyborcza - Przytłaczająca większość (87 proc. Polaków, w tym 51 proc. to osoby zdecydowanie o tym przekonane) uważa, że każda religia jest tak samo dobra, o ile pomaga człowiekowi jak najlepiej przeżyć jego życie - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)

Prawie trzy czwarte ogółu ankietowanych (72 proc.) twierdzi, że Bóg czczony w różnych religiach, bez względu na to, jak jest nazywany, to w rzeczywistości ten sam Bóg. Tyle samo respondentów (72 proc.) sądzi, że wszystkie religie mają tak naprawdę jeden cel, do którego prowadzą człowieka.

Według CBOS, poziom uniwersalizmu religijnego w polskim społeczeństwie jest znaczny i od dziewięciu lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Od 1997 roku o 4 punkty procentowe przybyło respondentów, którzy każdej religii przypisują równe znaczenie, pod warunkiem że w swoim założeniu pomaga ona człowiekowi jak najlepiej przeżywać swoje życie. W takim samym stopniu ubyło tych, w przekonaniu których Bóg jest tak naprawdę jeden, tylko przypisuje mu się różne imiona. Odsetek respondentów sądzących, że wszystkie religie prowadzą człowieka do tego samego celu, pozostał na niemal niezmienionym poziomie.

Z badań CBOS wynika, że niespełna co trzeci dorosły Polak (31 proc.), wśród których około 95 proc. określa się mianem katolików, uważa, że zasady moralnej tej religii są najlepszą i wystarczającą moralnością. Co czwarty natomiast (26 proc.) stwierdza wprawdzie, że zasady katolicyzmu są słuszne, jednak określone sytuacje życiowe wymagają ich weryfikacji i uzupełnienia innymi normami.

Ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) przyznaje słuszność większości zasad, które proponuje religia katolicka, jednak nie ze wszystkimi się zgadza, a ponadto jest przekonana o ich niewystarczalności. Co dwudziesty respondent (5 proc.) stwierdza, że moralność katolicka jest mu obca, ale przyznaje rację niektórym zasadom w niej zawartym. Tylko jedna osoba na sto (1 proc.) uznaje moralność katolicką za zupełnie sobie obcą i tyle samo badanych nie potrafi zająć stanowiska w tej kwestii.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 2-5 czerwca na 1041- osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.