poniedziałek, 3 lutego 2014

ks. Antoni Vera Diaz, wikariusz generalny diecezji Majorka

W wywiadzie dla El Mundo:


(...)

A nivel oficial, ya sabemos que no, pero a nivel personal, ¿defendería el sacerdocio para las mujeres?

Personalmente no me supone un problema, no me importaría. Otra cosa es que a nivel disciplinar la Iglesia aún no lo haya asumido. Tampoco se puede limitar el problema de las mujeres en la Iglesia a si pueden ser sacerdotes o no. La mujer tiene otros protagonismos dentro de la Iglesia y cada vez tiene más presencia numérica dentro de las labores pastorales. El sacerdocio para mujeres podría ser una solución para cubrir la falta de sacerdotes.

Oficjalnie, wiemy, że nie wolno, ale na poziomie osobistym, czy jest ksiądz za kapłaństwem kobiet? 

Osobiście nie stanowi to dla mnie problemu, nie jestem przeciwko. Inną rzeczą jest to, że dyscyplina w Kościele jeszcze nie podjęła tej kwestii. Nie można ograniczać sprawy kobiet w Kościele do kwestii czy mogą być kapłanami, czy nie. Kobiety mają inne pole do działania w Kościele i ich obecność coraz bardziej liczy się w pracy duszpasterskiej. Kapłaństwo kobiet może być remedium na problem niedostatecznej liczby księży.

(...)

¿Es partidario de que los párrocos puedan casarse?

Sí, soy partidario de que éstos puedan casarse ya que no afecta a la esencia del ministerio. El mensaje es el mismo, por lo que lo puede transmitir de la misma manera un párroco casado y otro sin casar. Son cuestiones históricas para engrandecer la figura del ministerio ordenado.

Czy popiera ksiądz  postulat, aby kapłani mogli się żenić?

Tak, popieram, żeby mogli się żenić i nie ma to wpływu na istotę posługi. Nauka jest jedna i taka sama, więc może ją przekazywać w taki sam sposób ksiądz żonaty i stanu wolnego. To są kwestie histryczne, czy zwiększać liczbę wyświęconych posługujących.

(...)

¿Cómo ve la polémica que ha suscitado dentro del Partido Popular la reforma de la Ley del Aborto? ¿Qué opinión tiene de la polémica reforma?

Hablar del aborto en seco me resulta difícil. No digo que no al aborto en ningún caso, sino que es un tema que debe reflexionarse mucho. Una cosa es cuando se ha producido una situación compleja y concreta como puede ser una violación y otra cosa es el relax de decir vivamos como queramos y una vez hecho, decidir abortar. Cada caso es cada caso, no debe generalizarse. Creo que es necesario reforzar la educación sexual entre los jóvenes y enseñarles la parte positiva de la sexualidad. La sexualidad es bella y por eso hay que cuidarla y embellecerla todavía más, debe ser un acto de amor.

Jak ksiądz ocenia kontrowersje, które pojawiły się w ramach Partii Ludowej po zmianie przepisów aborcyjnych? Co sądzi o tej kontrowersyjnej zmianie? 

Trudno to tak na szybko skomentować. Nie mówię, że nie wolno dokonać aborcji w żadnych okolicznościach, gdyż to jest kwestia do dalszych refleksji. Co innego gdy doszło do sytuacji złożonej i szczególnej, takiej jak np. gwałt, a co innego, gdy chcemy to zrobić z wygody, bo chcemy żyć dalej i podjąć decyzję o aborcji. Każdy przypadek jest inny i nie należy uogólniać. Myślę, że należy czynić starania w kierunku poszerzenia edukacji seksualnej wśród młodych ludzi i uczyć ich pozytywnych stron seksualności. Seksualność jest piękna, więc musimy o nią dbać, gdyż jest to piękny akt miłości.

(...)

¿Qué piensa sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?

La Iglesia debe acoger y respetar la decisión de las personas, debemos ser comprensivos con esta gente y verlos como dos personas que desarrollan su estima con normalidad. En mi caso, por generación, me cuesta asumirlo, pero no soy nadie para juzgar su estima, los acepto perfectamente, al igual que el Papa.

Co ksiądz myśli o małżeństwie między osobami tej samej płci?

Kościół musi przyjąć i uszanować decyzję przez nich podjętą, musimy im okazać wyrozumiałość i spojrzeć na nich jak na dwoje ludzi, którzy w zwyczajny sposób okazują sobie szacunek. W moim przypadku, mojego pokolenia, nie jestem od oceny czyich uczuć, ale akceptuję je oczywiście, tak jak papież.

-----------------------------------------------------------------

Po opublikowaniu powyższego wywiadu, ksiądz Antoni wydał dowcipne oświadczenie o treści:

En relación a la publicación de una entrevista que se me hace en un medio de comunicación local y que ha suscitado cierto malestar, quisiera expresar que:
1. No me siento identificado con el titular de la entrevista ["Respeto y acepto perfectamente al igual que el Papa el matrimonio entre homosexuales"], porque no se corresponde con la respuesta a la pregunta que se me formuló.
2. Es posible que, en el conjunto de una amplia conversación, no me expresase con la claridad suficiente y tal vez esto provocó una interpretación errónea.
3. Por ello quiero manifestar, como no podía ser de otra manera, mi adhesión y comunión con la doctrina que enseña y predica la Iglesia Católica, de forma particular en lo referente a la defensa de la vida, al matrimonio y a la familia

W odniesieniu do publikacji wywiadu ze mną przez lokalne media, który wzbudził pewne kontrowersje chciałbym stwierdzić, że:
1. Nie identyfikuję się z tytułem wywiadu ["Oczywiście akceptuję, tak jak papież, małzeństwa homoseksualne"], gdyż nie koresponduje on z pytaniem, które mi zadano
2. Jest możliwe, że podczas naszej obszernej rozmowy nie wyrażałem się wystarczająco klarownie i możliwe, że spowodowało to, że zostałem źle zrozumiany
3. Dlatego chcę okazać, gdyż inna możliwość nie wchodzi w rachubę, swój związek i komunię z doktryną, której naucza i którą przepowiada Kościół katolicki, zwłaszcza w dziedzinie obrony życia, małżeństwa i rodziny. 

Kabaret... Normalnie kabaret....