poniedziałek, 9 grudnia 2013

Dubia - Używanie na ołtarzach lamp gazowych lub elektrycznych obok świec woskowych

Z cyklu: dokumenty stare i zapomniane


Novarcen.[ensis] (Newark) Dubium quoad lumen ex gaz accendendum una cum candelis ex cera confectis.
Usus invaluit in dioecesi Novarcensi ut super Altaribus, una cum candelis ex cera confectis, lumina ex gaz accendantur ad maiorem splendorem obtinendum. Dubitans porro hodiernus Episcopus Novarcen. utrum id liceat, a Sacra Rituum Congregatione exquisivit:
«An super Altari, praeter candelas ex cera, tolerari possit ut habeatur etiam illuminatio ex gaz, vel an usus praedictus prohiberi debeat?»

Sacra vero eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, eiusmodi dubio rescribere censuit. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.
Atque ita declaravit et rescripsit.
Die 8 Martii 1879.
                                         D. Card. Bartolini, Praef.
L.S.                                   Placidus Ralli, Secret.

Diecezji Newark dubium w sprawie światła gazowego stawianego obok świec wykonanych z wosku
W diecezji Newark szerzy się obyczaj stawiania na ołtarzach obok świec wykonanych z wosku, oświetlenia gazowego, aby uzyskać większą jasność. Uprasza więc niniejszym obecny biskup Newarku Świętą Kongregację Obrzędów:
«Czy na ołtarzu obok świec z wosku zezwala się, aby mieć takie oświetlenie gazowe czy też powinno się tego zabronić?»
Ona Święta Kongregacja do wiadomości niżej podpisanego sekretarze, podaje odpowiedź na wasze pytanie. Przeczącą do części pierwszej, twierdzącą do częsci drugiej.
Co niniejszym deklarujemy i przepisujemy.

8 Marca 1879
                                        Em. kard. Bartolini, Prefekt
  m.p.                               Placyd Ralli, Sekretarz
Natcheten.[ensis] dubium quoad illuminationem electricam.

Rmus Dnus Thomas Heslin, Episcopus Natcheten., a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii declarationem humiliter expetivit; nimirum: Quum Sacra Rituum Congregatio in una Novarcen. 8 Martii 1879 prohibuerit illuminationem ex gaz, una cum candelis ex cera super Altari, ob paritatem rationis et sub iisdem circumstantiis censerine potest vetita etiam illuminatio electrica?
Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, atque audito voto Commissionis Liturgicae, rescribere rata est:
Affirmative, ad tramites decretorum 8 Martii 1879 et 4 Iunii 1895.
Atque ita declaravit et rescripsit.
Die 16 Maii 1902.
                                          D. Card. Ferrata SRC, Praef
L.S.                                    D. Panici, Archiep. Laodicen. Secret
Diecezji Natchitocheńskiej dubium w kwestii światła elektrycznego.
Czcigodny Tomasz Heslin, biskup Natchitocheński, pokornie uprasza o deklarację Świętej Kongregacji; Czy na podstawie odpowiedzi dla diec. Newark Świętej Kongregacji  z 8 Marca 1879 r. zabraniającej używania na ołtarzu oświetlenia gazowego obok świec woskowych, z podobnych względów i przy tych samych okolicznościach uważa się, że wolno się sprzeciwiać podobnemu oświetleniu elektrycznemu?
Owa Święta Kongregacja, zwracając się do niżej podpisanego Sekretarza, po wysłuchaniu głosu Komisji Liturgicznej, udziela:
Odpowiedzi twierdzącej, jako wniosek z dekretów z 8 Marca 1879 oraz 4 czerwca 1895

Co niniejszym deklarujemy i przepisujemy.
Dnia 16 maja 1902
                                          Em. Kard. Ferrata SRC, Prefekt
m.p.                                   Ex. Panici, Abp Laodyceński, Sekretarz